Lecturer Sameh Emile

Lecturer Sameh Emile

Dr Muhaw Iqbal Khan

Dr Muhaw Iqbal Khan

Dr Abidemi Adeosun

Dr Abidemi Adeosun

Dr Aly Alysaber

Dr Aly Alysaber

Prof. Jalal Vahedian

Prof. Jalal Vahedian

Assoc. Prof. Gökhan Osmanoğlu

Assoc. Prof. Gökhan Osmanoğlu

Dr Faisal Shabbir

Dr Faisal Shabbir

Dr Julius Örhalmi

Dr Julius Örhalmi

Dr Shaun Clifford

Dr Shaun Clifford

Dr Ievgen Tsema

Dr Ievgen Tsema

Dr Ivan Romic

Dr Ivan Romic

Dr Elfatih Eltahir

Dr Elfatih Eltahir

Dr Maksym Diachuk

Dr Maksym Diachuk

Ibrahim Ali Mahmood

Ibrahim Ali Mahmood