Prof. Dr. İlhan Çiftci

Prof. Dr. İlhan Çiftci

Dr Kushal Mital

Dr Kushal Mital

Dr Shantikumar Chivate

Dr Shantikumar Chivate

Dr Ünsal Bilgin AVCIOĞLU

Dr Ünsal Bilgin AVCIOĞLU

Dr Kenneth Buxey

Dr Kenneth Buxey

Dr Vishal Soni

Dr Vishal Soni

Dr Dmytro Dubenko

Dr Dmytro Dubenko

Ms Dawn Crompton

Ms Dawn Crompton

Dr Shridhar Aggarwal

Dr Shridhar Aggarwal

Assoc. Prof. Timothy Jancelewicz

Assoc. Prof. Timothy Jancelewicz

Dr. Amir Keshvari

Dr. Amir Keshvari

Assoc. Prof. Dr Selim Sözen

Assoc. Prof. Dr Selim Sözen

Dr Zeynep Ozkan

Dr Zeynep Ozkan

Dr Rajarshi Mitra

Dr Rajarshi Mitra